Emlak Konut

EN AR
2013 YILI Genel Kurul

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 28 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

 
 
1.              Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2.              Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.              2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4.              2013 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5.              Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
6.              Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
7.              2013 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8.              Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
9.              Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10.           Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
11.           Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12.           2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
13.           T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2013 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
14.           Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15.           Şirket paylarının geri alımı hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
16.           Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17.           Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması
18.         Görüşler ve kapanış.