Emlak Konut

EN AR
2017 YILI Genel Kurul

 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 

28 MART 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mart  2018 tarihinde saat 10:00’da Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul'da  yapılacaktır. 

 

1.              Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,  

2.              2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3.              2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

4.              2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5.              Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,  

6.             Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.    

7.      Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8.              Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9.              Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi, 

10.          2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11.       Şirket paylarının geri alımına hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12.          Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13.     T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14.          Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15.     Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

16.           Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz

Ertan YETİM - Özgeçmiş Murat KURUM - Özgeçmiş Sami ER - Özgeçmiş Mehmet ÖZÇELİK - Özgeçmiş

 

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz
Muhterem İNCE - Özgeçmiş
Muhterem İNCE - Bağımsızlık Beyanı

Havvanur YURTSEVER - Özgeçmiş
Havvanur YURTSEVER - Bağımsızlık Beyan

Ertan KELEŞ - Özgeçmiş
Ertan KELEŞ - Bağımsızlık Beyanı