Emlak Konut

EN AR
2018 Yılı Genel Kurul

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 NİSAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30 Nisan 2019 tarihinde saat 10:00’da Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul'da yapılacaktır.

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması,

4. 2018 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,

6. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Kâr Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,

7. Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2019 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

9. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363 maddesi uyarınca pay sahiplerimizin onayına sunulması,

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

11. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Ücretlendirme Politikası"nın pay sahiplerimizin bilgisine sunulması,

12. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

13. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,

14. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16. Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

19. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

20. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III.48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37’nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

21. Sermaye Piyasası Kurulu’nun III.48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 21’nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

22. Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz
Ertan KELEŞ - Özgeçmiş
Hakan GEDİKLİ - Özgeçmiş
Mustafa Levent SUNGUR - Özgeçmiş
Hakan AKBULUT - Özgeçmiş

 

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz
Muhterem İNCE - Özgeçmiş
Muhterem İNCE - Bağımsızlık Beyanı

Havvanur YURTSEVER - Özgeçmiş
Havvanur YURTSEVER - Bağımsızlık Beyan

Sinan AKSU - Özgeçmiş
Sinan AKSU - Bağımsızlık Beyanı