Emlak Konut

EN AR
2020 Yılı Genel Kurul

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 25 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR


2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2021 tarihinde saat 10:00’da Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul'da yapılacaktır.

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,

4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,

6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,

10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - 28.03.2018 -25.03.2021 tarihleri arasında geçerli olan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulması

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebilği"nin 21'inci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz

Ertan KELEŞ - Özgeçmiş
Hakan GEDİKLİ - Özgeçmiş
Mustafa Levent SUNGUR - Özgeçmiş
Hakan AKBULUT - Özgeçmiş

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz

Muhterem İNCE - Özgeçmiş
Muhterem İNCE - Bağımsızlık Beyanı
Havvanur YURTSEVER - Özgeçmiş
Havvanur YURTSEVER - Bağımsızlık Beyan
Sinan AKSU - Özgeçmiş
Sinan AKSU - Bağımsızlık Beyanı