Emlak Konut

EN AR
2021 Yılı Genel Kurul

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 7 NİSAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR


Şirketimiz Ortakları 2021 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 07/04/2022 tarihinde saat 10:00’da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacaktır.

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,

4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren Kar Dağıtım Politikası’nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,

7 - Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

9 - Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

12 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

14 - Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz

Ertan KELEŞ - Özgeçmiş
Hakan GEDİKLİ - Özgeçmiş
Mustafa Levent SUNGUR - Özgeçmiş
Hakan AKBULUT - Özgeçmiş

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarının özgeçmişini aşağıda görebilirsiniz

Muhterem İNCE - Özgeçmiş
Muhterem İNCE - Bağımsızlık Beyanı
Burak DEMİRALP - Özgeçmiş
Burak DEMİRALP - Bağımsızlık Beyan
Sinan AKSU - Özgeçmiş
Sinan AKSU - Bağımsızlık Beyanı