Emlak Konut

TR AR
Second Public Offering (2013) Report For Use Of Proceeds
Şirket Yönetim Kurulumuzun 26.04.2013 tarihli toplantısında;
1.    T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararının Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları başlıklı C bölümünün 3’üncü maddesi çerçevesinde hazırlanması gereken sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak yönetim kuruluna sunulan ve işbu kararın ekinde yer alan 22.04.2013 tarihli rapor görüşülmüş olup bu raporun kabul edilmesine,
2.     Ekte yer alan rapor ile işbu yönetim kurulu kararının, Kurul’un 18.04.2013 tarih ve 12233903-325-03-387 sayılı yazılı kapsamında Kurul’a iletilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya duyurulmasına,
3.     T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararının C bölümünün 3’üncü maddesinde belirtilen ve ikincil halka arzın tamamlanmasını müteakiben iki finansal tablo dönemi boyunca devam edecek olan raporlama ve kamuyu aydınlatma usul ve esasları çerçevesinde hareket edilmesine,
       Karar verilmiştir. 
 
 
İkincil Halka Arz İşlemi Kapsamında Gerçekleştirilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Olan Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Rapor
 
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 05.04.2013 tarihinde alınan karar doğrultusunda Esas Sözleşme’nin 8. Maddesine istinaden, 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve halka arz edilmek üzere 1.300.000.000 TL artırılarak 3.800.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve söz konusu sermaye artırımı nedeniyle kayıtlı sermaye sisteminde artırılan 1.300.000.000 TL'lik kısmı temsil eden 130.000.000.000 adet B grubu hamiline payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören nitelikte ihraç edilmesine ve ihraç edilen bu payların tamamının mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ulusal ve uluslararası yatırımcılara arz edilmesine karar verilmiştir. 
Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.04.2013 tarihli kararına istinaden, halka arz edilecek olan payların ihraç ve satışının onaylanması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sair sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.04.2013 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.03.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararının Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları başlıklı C bölümünün 3’üncü maddesi kapsamında yer alan “payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul’a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir” hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.  
05.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde ihraç edilecek 130.000.000.000 adet B grubu hamiline payın satışından elde edilecek olan fonun çoğunluğunun Şirketimiz tarafından bugüne kadar yürüttüğü iş modellerinin devamı olarak, orta ve üst orta sınıf konut projeleri geliştirmek amacıyla yeni arsa alımlarında ve alınan arsalar üzerinde proje geliştirilmesinde değerlendirilmesi planlanmaktadır. Halihazırda proje geliştirdiğimiz bölgelerdeki fırsatların artarak devam edebileceği, bu nedenle de Şirketimizin finansal olarak güçlü bir şekilde bu fırsatları değerlendirmeye hazır olması gerektiği öngörülmektedir. 
 
22.04.2013
 
 
 
 
 
 
Rasim Faruk KADIOĞLU
Genel Müdür Danışmanı
İbrahim KESKİN
I.Hukuk Müşaviri
 
 
 
 
 
   
Hakan AKBULUT
Genel Müdür Yardımcısı
Metin TEKİN
Genel Müdür Yardımcısı
Sinan AYOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı