Emlak Konut

EN AR
2010 YILI Genel Kurul

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, asağıda yazılı gündem maddelerini görüsmek üzere, 08 Mart 2011 Salı günü saat 11.00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza 11/B Kat: 1-8 Ataşehir-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;

- Sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu,

- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezinden Giriş Kartı almaları, toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve notere onaylatmaları gerekmektedir.

Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.emlakkonut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Genel kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu

A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde

kendilerini “Blokaj Listesi”ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim

Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin teklifi ve 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan tarihinden itibaren Sirket

Merkezinde ve www.emlakkonut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu Baskanı’nın yapacağı açılış konuşmasını müteakip; Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve

Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi ve yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

2. 2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; genel kuruldan 21 gün önce, Şirket Merkezinde ve adresindeki Şirket internet sitesinde (www.emlakkonut.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile bağımsız denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan rapor genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunmasını müteakip, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi tarafından mali tablolarla ilgili açıklama yapılacak ve 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2010 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 469.002.444,45 TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 605.362.800,19 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 106.113.933,84 TL olup, söz konusu tutar, ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 605.362.800 TL net dönem karından, % 5 oranında (30.268.140,01 TL) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 469.002.444,45 TL tutarındaki net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca ayrılacak 30.268.140,01 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 438.734.304,44 TL tutarın % 40'ı olan 175.493.721,78 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılması, Ortaklara dağıtılacak toplam 175.493.721,78 TL kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda birinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 no.lu bendi hükmü uyarınca 5.049.372,18 TL olarak İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması, Yasal kayıtlarımıza göre kalan 394.551.566,23 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 175.493.721,78 TL kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2010 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) 0,07019748871048000 TL olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının 31.03.2011 tarihinde yapılması,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı çalısmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Bağımsız denetim hizmeti almak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.

“Bağımsız Denetim Kurulusunun Seçimine ilişkin Sirket Politikası”nın okunmasını müteakip, 31.03.2011 döneminden itibaren hizmet alınacak bağımsız denetim Şirketi (Yönetim Kurulunca seçilen PRİCEWATERHOUSECOOPERS -BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. ) ile Sözleşme imzalanması, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

7. Ana sözleşşmenin 12 ve 20 inci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sirket Ana Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri için seçim yapılacaktır. Gerek Yönetim Kurulu adayları gerekse Denetim Kurulu adayları genel kurulda hazır bulunur.

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sirket Ana Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri genel kurulda belirlenecektir.