Emlak Konut

EN AR
2011 YILI Vekaletname

VEKALETNAME

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 19.04.2012 günü saat 11:00’da Atatürk Mah., Turgut Özal Bulvarı, Gardenya Plaza 11/B, Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olan 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _______________________________’i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A)     Temsil Yetkisinin Kapsamı

a.  Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b.  Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

c.  Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d.  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

B)    Ortağın sahip olduğu hisse senedinin

a.  Tertip ve serisi                                              

b.  Numarası                                                      

c.  Adet-Nominal Değeri                                  

d.  Oyda imtiyaz olup olmadığı 

e.  Hamiline - Nama Yazılı Olduğu                  

f.  Payların Blokaj Belgesi                                

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI                             

 

T.C. Kimlik No (gerçek kişi ise)                               

Adresi                                                                                  

İmzası                                                                       

NOT:

1-  (A) bölümünde a, b veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b ve d şıkkı için açıklamalar yapılır.

2-  Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir.